Planujesz prace remontowo - budowlane?
Zrób zakup na raty!

Tylko w Brico:

Potrzebny tylko dowód osobisty!

Klienci, którzy nie mogą otrzymać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego, powinni dostarczyć następujące dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy.

Emeryci i renciści

Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopię decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopię ostatniej waloryzacji.

Prowadzący działalność gospodarczą

Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* oraz kserokopię dowodów opłacenia składek ZUS z ostatnich trzech miesięcy* lub kserokopię poświadczonej przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowej za okres co najmniej ostatnich trzech miesięcy* lub kserokopie dowodów opłacenia podatku dochodowego z ostatnich trzech miesięcy*.

Prowadzący gospodarstwo rolne

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub kserokopię nakazu płatniczego* oraz kserokopię ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS* lub kserokopię ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego*.

Inne źródła dochodu

Według indywidualnych ustaleń.